Adaptive Sampling: Algorithmic vs. Human Waypoint Selection.

Kemna, Stephanie; Kangaslahti, Sara; Kroemer, Oliver; Sukhatme, Gaurav S.: Adaptive Sampling: Algorithmic vs. Human Waypoint Selection. CoRR, vol. abs/2104.11962, 2021