LUMINOUS: Indoor Scene Generation for Embodied AI Challenges.

Zhao, Yizhou; Lin, Kaixiang; Jia, Zhiwei; Gao, Qiaozi; Thattai, Govind; Thomason, Jesse; Sukhatme, Gaurav S.: LUMINOUS: Indoor Scene Generation for Embodied AI Challenges. CoRR, vol. abs/2111.05527, 2021