Planning Safe Paths through Hazardous Environments.

Denniston, Chris; Krogstad, Thomas R.; Kemna, Stephanie; Sukhatme, Gaurav S.: Planning Safe Paths through Hazardous Environments. CoRR, vol. abs/1803.00664, 2018